ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Затверджена

наказом по школі № 174

від 31 серпня 2018 року

Директор школи              М.В.Мельник

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира

Освітня програма складена на 2018-2019 навчальний рік  і погоджена  рішенням педагогічної ради від 30.08.2018 року, протокол № 11

 

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об’єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

Структура освітньої програми

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис “моделі” випускника школи

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Розділ 1.

Призначення школи та засіб його реалізації

Метою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, яка дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

У відповідності до чинного законодавства школа здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта. Навчання проводиться впродовж 4 років;

II ступінь – основна загальна освіта. Навчання проводиться впродовж 5 років;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта. Навчання проводиться впродовж 2 років.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Дана Освітня програма створена  на 2018-2019 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти».

Освітня програма визначає:

1)    загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2)    очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3)    пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);

4)    рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5)    вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання в школі покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

Конкретним результатом реалізації освітньої функції школи є дієвість знань, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок.

Головне завдання педагогічного колективу ЗОШ № 1 м. Житомира – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

 • системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів;
 • змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;
 • різноманітністю методів, форм і засобів навчання;
 • в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, а не однієї з них.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед школою.

Розділ 2

Опис “моделі” випускника школи

Випускники ЗОШ № м. Житомира – це освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та інновацій.

Випускник школи – це:

 • Особистість. Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.
 • Патріот. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.
 • Інноватор. Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Характерні риси випускника школи:

Рідна та державна мова

Сюди входять вміння усно і письмово (в тому числі, застосовуючи мультимедійні засоби) висловлювати думки, почуття, погляди, поняття та факти, здатність реагувати мовними засобами на культурні та соціальні явища, а також розуміння ефективного спілкування.

Іноземні мови

Це вміння сприймати іноземну мову на слух, висловлюватись усно і письмово щодо різних суспільних і культурних явищ, а також володіння навичками міжкультурного спілкування.

Природничі науки і технології

Випускники матимуть наукове розуміння природи та сучасних технологій, вмітимуть застосовувати його у практичній діяльності.

Вони навчаться працювати за науковими методами: спостерігати, збирати дані, аналізувати, формувати гіпотези та проводити експерименти.

Математична грамотність

Вона складається з вміння логічно мислити та вибудовувати алгоритми, застосовувати математичні методи та формули, щоб вирішувати практичні завдання у будь-якій сфері діяльності.

Це також уміння будувати математичні моделі для вирішення проблем.

Цифрова грамотність

Впевнене і критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, вміння створювати, шукати, обробляти інформацію та обмінюватись нею у роботі та приватному житті.

Сюди також входять інформаційна та медіаграмотність, основи програмування, кібербезпеки та вміння алгоритмічно мислити, працювати з базами даних, етичне ставлення до інформації та інтелектуальної власності.

Культура

Здатність розуміти мистецькі твори та формувати власні смаки, висловлювати ідеї та почуття за допомогою мистецтва. Розуміння власної національної ідентичності та повага до культурного вираження інших.

Підприємливість

Уміння генерувати ідеї та втілювати їх у життя для підвищення добробуту у суспільстві та власного соціального статусу, приймати доцільні рішення у сфері фінансів та зайнятості, раціонально поводитись як споживач.

Екологія та здоров’я

Раціональне ставлення до природних ресурсів, усвідомлення ролі навколишнього середовища у житті і здоров’ї людини, здатність і бажання вести здоровий спосіб життя.

Уміння вчитись впродовж життя

Уміння шукати та засвоювати нові знання, вчитись новому, вміти організовувати навчальний процес для себе або команди.

Людина з цією компетентністю вміє вибудовувати навчальну траекторію, визначати цілі навчання та способи їх досягнення, ефективно керувати ресурсами та інформаційними потоками, а також оцінювати свої досягнення.

Соціальність

Дитина розумітиме, чому важливо брати участь у громадському житті, та знатиме, як це робити. Вона вмітиме працювати у команді, вирішувати конфлікти та йти на компроміси.

Це також повага до закону, прав людини і підтримка соціального та культурного різноманіття.

 

Розділ 3 

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі міста школа працює над досягненням таких цілей та задач:

 • забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 • створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
 • формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 • забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів.

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до переліку програм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

Розділ 4

 1. Навчальний план та його обґрунтування

Загальні засади

2018/2019 навчальний рік стартує разом із Новою українською школою, в основі реалізації якої: концепція НУШ і новий ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Навчальний план освітньої програми школи складений на виконання статті 64 Закону про освіту відповідно Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, розроблених МОН України затвердженими наказами МОН від 20.04.2018 № 405, від 20.04.2018 № 406, від 20.04.2018 № 407, від 20.04.2018 № 408. При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

У навчальному плані школи враховані «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415).

Зміст навчального плану школи є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування “моделі” випускника кожного ступеня навчання.

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

м. Житомира на 2018-2019 навчальний рік складено на основі:

 • для 1-х класів – Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.
 • для 2 – 4 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1);
 • для 5-А,Б; 6-Б; 7А,Б; 8-А,Б; 9-А,Б класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10);
 • для 6-А класу – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1);
 • для 10 класу – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2);
 • для 11 класу – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 406 (таблиця 9).

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено профільне навчання: 10 клас – історичний профіль, 11 клас – українська філологія.

У школі працюють класи з українською мовою навчання: 1-А, 1 -Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б і 4-Б класи (години інваріантної складової типового навчального плану початкової школи.

У школі працюють класи з українською мовою навчання, з вивченням  двох іноземних мов у 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класах вивчається російська мова  – інваріантна частина.

Мова навчання – українська.

 1. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні години, групові консультації.

На підставі спільного розширеного засідання педагогічної ради та ради школи від 07 червня 2018 року (протокол № 9) та від 30 вересня 2018 року (протокол № 11) з урахуванням бажання учнів, батьків, кадрового та навчально-методичного забезпечення за рахунок варіативної частини введено такі факультативні та індивідуальні заняття:

 • математика 10 клас – 1 година; 11 клас – 2 години
 • російська мова 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 4-Б, 4-В класи – по 1 годині;
 • українська мова 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б,4-А, 4-Б, 4-В – по 0,5 годин;
 • математика 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б,4-А, 4-Б, 4-В – по 0,5 годин;
 • українська мова 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 10 класи – по 1 годині;
 • українська мова 9-А, 9-Б класи – по 0,5 годин;
 • англійська мова 3-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б ,7-А класи – по 1 годині;
 • хімія 11 клас – 0,5 годин;
 • біологія 6-А, 6-Б клас – 1 година;
 • географія 10 клас – 0,5 годин;
 • історія України 7-А, 8-Б, 11 класи – по 1 годині;

Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової:

 • Рідний край 8-А, 8-Б – по 1 годині, 9-А, 9-Б класи – по 0,5 годин;
 • громадянська освіта 8-А, 8-Б класи – по 1 годині.

Курси за вибором:

 • ділове українське мовлення 10, 11 класи – по 1 годині;
 • теорія літератури 10,11 класи – по 1 годині;

Предмети «Курси за вибором» в 10 -11-х класах вибрані за згодою учнів, з метою підготовки до ДПА та ЗНО.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказів МОН України від 20.02.2002 р. за № 128 та від 26.05.2008 р. за № 461, статей 14, 16 Закону України  «Про загальну середню освіту».

При вивчені української, російської, англійської мов та трудового навчання діляться на групи учні 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-В, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б,  8-А, 9-А, 10 класи. Для проведення практичної частини уроки інформатики діляться на групи учні 2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11 класів. Для вивчення предмета «Захист Вітчизни» діляться на групи учні 10-11-х класів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хв, 2-4 класах – 40 хвилин, 5-12 класах – 45 хвилин.

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира для 1-х класів на 2018-2019 навчальний рік. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

Робочий навчальний план 1 клас 2018-2019 нр

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Житомира початкової школи з українською мовою викладання на 2018-2019 навчальний рік. Таблиця розподілу навчального часу школа І ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407, таблиця 1

Робочий навчальний план 2-4 клас 2018-2019 нр

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов на 2018-2019 навчальний рік. Таблиця розподілу навчального часу школа ІІ ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 10

Робочий навчальний план 5-9 класи таб10 2018-2019 нр

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  м. Житомира з навчанням українською мовою на 2018-2019 навчальний рік. Таблиця розподілу навчального часу школа ІІ ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 1

Робочий навчальний план 6 клас таб1 2018-2019 нр

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  м. Житомира на 2018-2019 навчальний рік. Таблиця розподілу навчального часу школа ІІІ ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408, таблиця 2

Робочий навчальний план 10 клас 2018-2019 нр

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира з українською мовою навчання на 2018-2019 навчальний рік. Таблиця розподілу навчального часу ІІІ ступіня. Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 406, таблиця 9

Робочий навчальний план 11 клас 2018-2019 нр

Розділ 5.

Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій

Структура 2018/2019 навчального року та режим роботи школи

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою навчання:

І семестр  –  з 3 вересня по 21 грудня 2018 року

 • І чверть – з 3 вересня по 28 жовтня 2018 року
 • ІІ чверть – з 5 листопада по 29 грудня 2018 року

ІІ семестр  –  з 14 січня по 31 травня 2019 року

 • ІІІ чверть – з 14 січня по 24 березня 2019 року
 • ІV чверть – з 1 квітня по 31 травня 2019 року

Канікули:

 • Осінні – 29 жовтня по 4 листопада 2018 року (7 календарних днів)
 • Зимові – з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року (16 календарних днів)
 • Весняні – з 25 березня по 31 березня 2019 року (7 календарних днів)

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій буде вирішено самостійно із погодженням з органами громадського самоврядування школи.

Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працюють 2  групи продовженого дня.

Згідно статті 12 Закону  України  «Про    освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої  школи, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х і 11-го класів по визначенню термінів проведення ДПА МОН України.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена міською радою чи її виконавчим комітетом та у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та  переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367.

Поділ  класів на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002   № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

 Розділ 6.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний “продукт” діяльності школи відповідає ідеальній “моделі” випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та термінами  контролю є :

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року);
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно- правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання – 2 рази на рік);
 • матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзал, бібліотека, їдальня, буфет,  наявність Інтернету – 2 рази на рік);
 • якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою);
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентносте й) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми з предмета – на кожному уроці), тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);
 • моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік);
 • продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами –  1 раз на рік).

Результати

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:

 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі;
 • постійний моніторинг змісту освіти;
 • спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;
 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Розділ 7.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН від 07.06.2017 №804, від 23.10.2017 №1407, 24.11.2017 №1539, 14.07.2016 №826,  від 29.05.2015 №584

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА школи № 1

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!