Запит на публічну інформацію

Законом України “Про доступ до публічної інформації” (ЗАКОН УКРАЇНИ) визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. На основі цього Закону в школі був виданий НАКАЗ про публічну інформацію . Цим наказом затверджено  Порядок  складання,  подання   запиту   на   публічну інформацію та  її  отримання, форми для подання запиту на отримання публічної інформації, перелік інформації з обмеженим доступом  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, що додаються.

Додаток 1 до наказу

від  03.01.2013 року  № 2

ПОРЯДОК

складання, подання запиту

на публічну інформацію та її отримання

в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 м.Житомира

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначає  процедуру доступу до публічної інформації в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира (далі у цьому порядку – школа), порядок складання,  подання запиту  на  публічну інформацію та її отримання.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до  публічної  інформації” .

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до  публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання  інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність школи організовують і забезпечують директор школи і його заступники.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність школи

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність школи забезпечується шляхом:

2.1.1.Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2.1.2. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті школи та Житомирської міської ради (управління освіти);

2.1.3.Розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні школи;

2.1.4. Надання публічної інформації в усній формі;

2.1.5.Надання публічної інформації за запитами на інформацію у вигляді друкованих документів (копій) або у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в школі.

2.4.Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи під час особистого прийому директора школи.

2.5. Доступ до інформації про діяльність школи обмежується, якщо такі дані  віднесено  до інформації з обмеженим доступом.

2.6. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на  інформацію, є директор і його заступники в межах своєї компетенції.

2.7. Надання публічної інформації про діяльність школи запитувачам  інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах школи забезпечують відповідальні за надання відомостей за  запитами  на інформацію структурні підрозділи.

2.8. Спеціальними місцями для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та отримання необхідних форм і бланків є канцелярія школи.

2.8.1. При опрацюванні великих обсягів інформації запитувачі з дозволу дирекції школи можуть використовувати учительську (кімната № 101), коли в ній наявні вільні місця.

3. Надання публічної інформації про діяльність школи

3.1. Розміщенню на офіційних веб-сайтах школи та Житомирської міської ради (управління освіти) підлягає  інформація за переліком, зазначеним у статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

3.2. На офіційних веб-сайтах  школи та Житомирської міської ради (управління освіти)  розміщуються:

– дані про порядок роботи, що включають порядок прийому громадян,  представників юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності школи;

– зразок форм запиту на публічну інформацію;

– інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність школи.

3.3. Запитувач має право звернутися до адміністрації школи із запитом на  інформацію, вимоги щодо оформлення, порядок та строки отримання якого визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації” та згідно з цим порядком.

3.4. Порядок відвідування школи фізичними особами, представниками юридичних осіб, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, регулюється відповідно до режиму роботи і графіку прийому посадовими особами школи.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію   дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на публічну інформацію, зразки яких можна отримати в канцелярії або роздрукувати на офіційному веб-сайті школи.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа (секретар) канцелярії школи, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.5. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ про діяльність школи  забезпечується уповноваженими на це працівниками школи.

3.6. Організація роботи щодо взаємодії школи із ЗМІ покладається на директора школи.

3.7. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від їх характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) готують у межах своєї компетенції посадові особи школи, за резолюцією директора школи.

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу школи,  приймаються,  попередньо опрацьовуються і реєструються у канцелярії секретарем школи (далі – відповідальним за реєстрацію) відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням вимог цього Порядку.

4.2. Запити на інформацію реєструються, у журналі “Запити на інформацію”.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відповідальний за  реєстрацію, відокремлює запити на інформацію, опрацьовує та з резолюцією директора школи чи його заступників невідкладно передає їх до  структурних підрозділів згідно з напрямами їх діяльності.

Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних  напрямів  діяльності школи, співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до управління освіти у вигляді електронного документа, здійснюються відповідальним за  реєстрацію, після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем  інформації  у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.6. Відповідь на запит на інформацію  надається  не  пізніше п’яти робочих днів із дня отримання школою запиту.

4.6.1.Якщо запит на інформацію стосується відомостей,  необхідних для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,  що сталися або можуть статись  і загрожують безпеці громадян,  відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або  потребує її пошуку серед значної кількості даних, директор школи або його заступник за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання  інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих  днів.  Про  продовження  строку запитувачу письмово повідомляється не пізніше п’яти  робочих  днів із дня отримання запиту.

4.8. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до школи  повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Оплата за копіювання та друк документів проводиться запитувачем згідно з граничними витратами встановленими Кабінетом Міністрів України у розмірах визначених згідно з рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради або іншого уповноваженого органу місцевого самоврядування.

4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься  прохання  надати  також  інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у строки, передбачені чинним  законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

5. Порядок надання інформації про діяльність школи

5.1. Відповідь на запит надається за підписом директора школи, або його заступника, або керівника структурного підрозділу, відповідального за  надання  інформації за таким запитом.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, місцезнаходження  школи, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана  інформація  про діяльність школи належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид,  найменування,  номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим  доступом,  а  інша є загальнодоступною,  надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню із директором школи.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації  у шкільній документації.

5.5. Школа має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

5.5.1. Не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої    законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

5.5.2. Інформація, що запитується, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

5.5.3. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною  п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безоплатно.

5.6.1. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати  на  їх  копіювання  та друк.

5.6.2. Розмір витрат на копіювання  та  друк  документів  і  порядок відшкодування  цих  витрат  визначаються у розмірі не вище граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради.

5.6.3.При наданні особі  інформації про себе та  інформації,  що становить  суспільний  інтерес,  плата  за  копіювання  та друк не стягується.

5.7. Листування за  запитами  на  інформацію  зберігається  в канцелярії школи. Строк  архівного зберігання вказаних документів – 3 роки.

 

Форму для подання запиту на отримання публічної інформації можна завантажити за посиланням форма

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!